Biznes

Postępowanie o zatwierdzenie układu — na czym polega ten rodzaj restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z form restrukturyzacji, która ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa przed upadłością. W praktyce oznacza to, że firma borykająca się z problemami finansowymi może zawrzeć z wierzycielami porozumienie dotyczące spłaty swoich zobowiązań. Taki układ pozwala firmie na uzyskanie odroczenia płatności, redukcję zadłużenia lub zmianę warunków spłaty długów, co daje jej szansę na przetrwanie i kontynuowanie działalności gospodarczej. 

Postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się w sposób kontrolowany przez sąd, który czuwa nad zgodnością procesu z przepisami prawa i prowadzi do zawarcia układu, czyli porozumienia między dłużnikiem a jego wierzycielami. Układ ten określa nowe warunki spłaty zobowiązań, terminy płatności oraz wysokość długu. 

Zrozumienie mechanizmu działania postępowania o zatwierdzenie układu jest kluczowe dla każdej firmy stojącej w obliczu trudności finansowych. Pozwala ono na znalezienie wyjścia z kryzysu bez konieczności ogłaszania upadłości, co często oznaczałoby likwidację przedsiębiorstwa, a tym samym miejsc pracy. 

W niniejszym artykule przedstawimy, jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku, koncentrując się na najważniejszych aspektach, które przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze.

Jak wygląda zawarcie układu?

Proces rozpoczyna się od przedstawienia przez dłużnika propozycji układowych, czyli konkretnych ofert dotyczących spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Propozycje te mogą obejmować różne elementy, takie jak:

  • Restrukturyzacja harmonogramu płatności — zmiana terminów spłaty zobowiązań.
  • Umorzenie części zadłużenia — zmniejszenie kwoty do spłaty.
  • Inne formy łagodzenia sytuacji finansowej — np. zawieszenie odsetek.

Wierzyciele mają możliwość oceny przedstawionych propozycji i głosują „za” lub „przeciw” układowi. Aby układ został przyjęty, dłużnik musi uzyskać odpowiednią liczbę głosów poparcia. Po osiągnięciu wymaganej liczby pozytywnych głosów układ zostaje zatwierdzony. To kluczowy moment w procesie restrukturyzacji, umożliwiający dłużnikowi uregulowanie zobowiązań w sposób dostosowany do jego aktualnej sytuacji finansowej.

Uwaga: Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, czyli kwestionowanych przez dłużnika, nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Co następuje po uzyskaniu odpowiedniej liczby głosów?

Po uzyskaniu niezbędnej liczby głosów poparcia dla propozycji układowej następują kolejne etapy procesu restrukturyzacyjnego:

Sprawozdanie nadzorcy układu – nadzorca układu przygotowuje sprawozdanie, w którym zlicza głosu oraz ocenia ich ważność. Doradca restrukturyzacyjny ocenia także szanse wykonania układu przez dłużnika.

Zatwierdzenie sądowe — dłużnik składa wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Sąd ocenia wyniki głosowania i sprawdza, czy wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.

Nadzór nad realizacją — po zatwierdzeniu układu przez sąd, nadzór nad jego realizacją sprawuje nadzorca wykonania układu. Jego zadaniem jest monitorowanie postępu i weryfikacja, czy zobowiązania są realizowane zgodnie z ustaleniami.

Realizacja zobowiązań — dłużnik przystępuje do realizacji zatwierdzonego układu, co może obejmować spłatę długu w nowych ratach, restrukturyzację zadłużenia lub inne ustalenia zawarte w układzie.

Informowanie wierzycieli — wierzyciele są regularnie informowani o postępie realizacji układu. Informowanie odbywa się przez system KRZ, w którym dokonuje się obwieszczeń o złożonych przez nadzorcę wykonania układu sprawozdaniach z realizacji układu. 

Po pomyślnym zakończeniu realizacji układu sąd ogłasza zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik może kontynuować swoją działalność, a wierzyciele otrzymują ustalone kwoty zgodnie z zatwierdzonym układem.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego — Jak może pomóc w całym procesie?

Doradca restrukturyzacyjny odgrywa nieocenioną rolę w całym procesie restrukturyzacji. Już na początku postępowania przedsiębiorca powinien nawiązać współpracę z doradcą, podpisując umowę na nadzór nad przebiegiem procesu. Do głównych zadań doradcy należy:

Przygotowanie dokumentacji — doradca pomaga przygotować szczegółowe propozycje układowe oraz niezbędne analizy finansowe.

Negocjacje z wierzycielami — doradca aktywnie uczestniczy w negocjacjach, reprezentując interesy dłużnika i dążąc do uzyskania akceptacji dla proponowanych warunków układowych.

Współpraca z sądem — doradca prezentuje argumentację przed sądem, wspierając dłużnika w uzyskaniu zatwierdzenia układu, choć sam wniosek składa dłużnik.

Nadzór nad realizacją układu — po zatwierdzeniu układu przez sąd, doradca monitoruje jego realizację, dbając o przestrzeganie ustalonych warunków.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to skomplikowany, ale często konieczny proces dla firm zmagających się z trudnościami finansowymi. Kluczową rolę odgrywa doradca restrukturyzacyjny, który wspiera przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania. Dzięki przemyślanemu podejściu do restrukturyzacji firmy mogą odzyskać płynność finansową i kontynuować swoją działalność, unikając upadłości.

Teraz znasz już kroki, z których składa się postępowanie o zatwierdzenie układu. Podsumowując, jest to najmniej sformalizowana ścieżka restrukturyzacji zadłużenia w polskim prawie.

Previous post

Na czym polega Dart i kto osiągał największe sukcesy?

Next post

Projektowanie funkcjonalnego przedpokoju w małym mieszkaniu